INICI Àrea d'Afers Acadèmics
INDEX Procediments i circuits administratius

INDEX Afers Acadèmics
Convenis de les pràctiques acadèmiques


Aclariments d'aplicació
Conveni excepcional de canvi d'estudis per víctimes de violència de genère UABNou!
Model de Projecte formatiu de Cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes (curriculars) en entitats col·laboradores
Conveni UAB - Ajuntament de Barcelona
Conveni UAB-Diputació de Barcelona
Model de conveni específic de cooperació educativa per a la realització de pràctiques externes català / castellà /anglès
Model d'informe intermedi de la persona tutora de l'entitat col·laboradora
Model d'informe intermedi de l'estudiant
Model de memòria final de l'estudiant
Model d'informe final de la persona tutora de l’entitat col·laboradora
Model de carta adreçada a l'INSS per a la tramitació dels convenis
Model carta sobre la nul·litat del Reial Decret 1707/2011 per les empreses i institucions col·laboradores
   
Model de resolució per a la realització de pràctiques dins de l'àmbit de la UAB Nou!
Plec de condicions específiques
Model de conveni de cooperació educativa entre la universitat i l'administració de la generalitat de Catalunya per a la realització de pràctiques acadèmiques externes
Model de condicions annexes al projecte formatiu de pràctiques acadèmiques externes curriculars amb l'administració o un organisme públic

Model de conveni de desenvolupament de treball de recerca de fi d'estudis en entitats col·laboradores /castellà /anglès

Models de modificació, pròrroga i rescissió de conveni de pràctiques. Modificació /Pròrroga /Rescissió

   
Model de certificat de Treball Campus pels estudiants de pràctiques
 
Resolució de 9 de febrer de 2012, per la qual s'autoritza la modificació del model de conveni de cooperació educativa


Elaborat per l'Àrea d'Afers Acadèmics de la
Universitat Autònoma de Barcelona


Data de la darrera actualització: març de 2019 (per veure actualitzacions concretes podeu anar a l'apartat Actualitzacions web)