INICI Àrea d'Afers Acadèmics
INDEX Afers Acadèmics

INDEX Afers Acadèmics
Assegurança escolar

Índex:

1. Informació general
2. Àmbit territorial de la cobertura
3. Sortides acadèmiques
4. Període que cobreix
5. On adreçar-se en cas d'accident
6. Sol·licitud d'informació i de prestacions
7. Documentació que cal presentar per a sol·licitar les prestacions
8. Incompatibilitats de les prestacions
9. Consultes mèdiques concertades

1. Informació general

L'assegurança escolar és obligatòria per a tots els estudiants matriculats a la Universitat menors de 28 anys, encara que la cobertura de l'assegurança abasti tot l'any acadèmic en què l'estudiant els cumpleixi i estigui matriculat a la Universitat. Els estudiants han d'abonar la quota corresponent en formalitzar la matrícula.

L'assegurança escolar cobreix:

. L'accident escolar: l'estudiant tindrà dret a l'assistència mèdica i farmacèutica i a les indemnitzacions o pensions que li corresponguin
. Consultes mèdiques
. Les malalties incloses en l'acció protectora de l'assegurança escolar
. Dissort familiar: la situació econòmica sobrevinguda a la llar de l'estudiant, que l'impedeixi continuar els estudis, la qual pot estar ocasionada per defunció del cap de família, per ruïna o per fallida familiar.

Pel que fa a les prestacions, segons el tipus que se sol·liciti, l'Institut de la Seguretat Social (INSS) estableix uns terminis per a poder-ne formalitzar la sol·licitud. Per exemple, en cas d'accident, el termini és d'un any.

L'INSS publica en el web http://www.seg-social.es la informació relativa als requisits sobre la cobertura i les prestacions de l'assegurança escolar. Si en voleu més informació podeu entrar en aquest web, on hi trobareu una adreça de correu electrònic per a fer-hi consultes. També podeu trucar al telèfon gratuït 900 166 565, o bé dirigir-vos personalment o per escrit a qualsevol dels Centres d'Atenció i Informació (CAISS) de l'INSS.

2. Àmbit territorial de la cobertura

L'assegurança escolar protegirà els estudiants de contingències i les despeses produïdes dins del territori nacional.
Els estudiants que es desplacin per a cursar estudis oficials, o per a fer pràctiques autoritzades per la Facultat o Escola:

. als països integrants de la Unió Europea,
. als països integrants de l'espai econòmic europeu,
. o bé a determinats països amb conveni bilateral amb l'Estat espanyol (consulteu més informació a http://www.seg-social.es),

hauran de tramitar la targeta sanitària europea (TSE) a qualsevol CAISS (Centre d'atenció i d'informació de l'Institut de la Seguretat Social). La poden sol·licitar a la seu electrònica de la Seguretat Social.

En qualsevol d'aquests casos hauran de contractar també l'assegurança complementària de mobilitat.

Els estudiants més grans de 28 anys, o els que vagin a fer una estada a algun país no indicat abans, han d'estar subscrits a un altre sistema d'assegurança pública o privada.

3. Sortides acadèmiques

Les sortides per motius acadèmics fora de l'àmbit de la UAB estan cobertes per l'assegurança escolar, sempre que siguin sortides autoritzades per la facultat o escola universitària pertinent.

Els estudiants que realitzin sortides autoritzades fora de l'àmbit de la UAB i que no estiguin coberts per l'assegurança escolar, perquè són més grans de 28 anys, hauran d'estar subscrits a un altre sistema d'assegurança pública o privada.

4. Període que cobreix

L'assegurança cobreix des de l'inici a la finalització del curs acadèmic.


5. On adreçar-se en cas d'accident

En cas d'accident, l'estudiant podrà acudir als centres públics del Sistema Nacional de Salut, o bé a qualsevol dels centres mèdics concertats amb l'assegurança escolar i que es detallen a l'apartat 9.

En el cas d'acudir a un centre sanitari no concertat, l'assegurança escolar abonarà les factures segons tarifes establertes, havent de pagar l'estudiant la possible diferència.

Si l'estudiant no es troba en condicions d'escollir un centre mèdic concertat a causa de la urgència o la gravetat de l'accident, podrà ser atès en qualsevol centre privat i abonar les despeses ocasionades, i podrà sol·licitar-ne el reintegrament a l'assegurança escolar. En aquest cas, l'inspector mèdic de l'esmentada assegurança valorarà la urgència i la gravetat de l'accident, per tal d'abonar la totalitat de les despeses o d'aplicar les tarifes vigents de l'assegurança escolar.

6. Sol·licitud d'informació i de prestacions

Els estudiants podran sol·licitar les prestacions de l'assegurança escolar a les institucions següents:

Direcció Provincial de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS)
C/ Sant Antoni M. Claret, 5-11
08037 BARCELONA
Tel. 93 284 93 58 (ext. 2452)


Servei Assistencial de Salut de la UAB
Edifici F
Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel. 93 581 18 00 / 581 19 00

També, a qualsevol dels CAISS (Centre d'Atenció i d'Informació de l'Institut de la Seguretat Social) de l'àmbit territorial on l'alumne realitzi estudis o resideixi.

CAISS de Girona
c/ Santa Eugènia, 40 baix
17005 Girona
Tel. 972 214 055

CAISS de Lleida
Avda. Prat de la Riba, 3
25006 Lleida
Tel. 973 700 717

CAISS de Tarragona
Rambla Nova, 84
43003 Tarragona
Tel. 977 236 011

Si voleu més informació sobre els CAISS més propers podeu consultar la web: http://www.seg-social.es

7. Documentació que cal presentar per a sol·licitar les prestacions

· Formulari de sol·licitud de prestació de l'assegurança escolar, emplenat i signat. Aquest formulari es pot demanar o bé a l'INSS, o bé al CAISS més proper al domicili o centre d'estudis, o bé al Servei Assistencial de la Salut (SAS) de la UAB. Si l'estudiant s'adreça al SAS, aquest servei emplenarà l'apartat "comunicat d'accident".

· DNI o llibre de família.

· Targeta d'estudiant extracomunitària (els estudiants estrangers).

· Certificat emès per la UAB acreditant el pagament de l'import de l'assegurança escolar, segons el model establert per la Seguretat Social.

· Documentació específica, segons el tipus de prestacions que se sol·licita (consulteu el web de l'INSS).

8. Incompatibilitats de les prestacions

Les prestacions de l'assegurança escolar són incompatibles amb qualsevol altre contraprestació de contingut anàleg, i derivades del mateix risc, de les quals pogués ser-ne beneficiari qui estigués donat d'alta en un altre règim de la seguretat social. No obstant això, dites prestacions sí que seran compatibles amb companyies d'assegurança o empreses particulars.

9. Consultes mèdiques concertades

Servei Assistencial de Salut de la UAB
Edifici F
Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel. 93 581 18 00 / 581 19 00
Horari: de dilluns a divendres de les 9.15 a les 13 h i de les 15 a les 19.30 h

 

Centres concertats i autoritzats en matèria d'assegurança escolar amb la direcció provincial del institut nacional de la seguretat social de BarcelonaElaborat per l'Àrea d'Afers Acadèmics de la
Universitat Autònoma de Barcelona

Data de la darrera actualització: desembre de 2016