LINKS


Cartografia geològica ( ^ index ^)

Mapes geològics temàtics de Catalunya (mapes directors). Font: Catàleg de la Cartoteca del Dept. Geograf. i Soc.de la UdL (català).
http://www.udl.es/dept/geosoc/Cartoteca/IM83G.html

Cartografia geològica de l'Institut Cartogràfic de Catalunya.
http://www.icc.es/cartogeol/home.html

Mapa geològic d’Espanya (Magna digital). Font: IGME (castellà).
http://www.igme.es

Mapes i talls geològics (introducció, pràctiques). Font: UAM (castellà).
http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/casado/Mapas-1/prac7.htm

Cartografia topogràfica ( ^ index ^)

Visualitzador cartogràfic de la província de Barcelona. Font: Diputació de Barcelona (català).
http://www.diba.es/ortofotos/index.htm

Institut Cartogràfic de Catalunya. Generalitat de Catalunya.
http://www.icc.es

Atles Electrònic de Catalunya. Hipermapa. Font: Departament de Politica Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.
http://www.gencat.net/ptop/actuacions/hipermapa.htm

Cartografia existent de la província de Barcelona. Font: Diputació de Barcelona (català).
http://www.diba.es/catosig/cartoprov.asp

Documentació cartogràfica disponible a la Cartoteca General de la UAB (Catalunya). Font: Biblioteca de la UAB.
http://www.bib.uab.es/cartotec/c1/100_7.htm

Comandes de mapes topogràfics escales 1:50.000 i 1:25.000 per comunitats autònomes (Servicio Geográfico del Ejército).
http://www.verdinet.com/mapas/catalu/iz.htm

Conceptes bàsics sobre mapes topogràfics. Font: UAM (castellà).
http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/casado/Topo-1/prac5.htm

Conceptes bàsics sobre mapes topogràfics, SIG i altres. Font: CNTS, USGS (anglès).
http://www.geog.ouc.bc.ca/physgeog/contents/2d.html

Conceptes bàsics sobre orientació i brúixola. Fonts diverses (castellà).
http://www.arrakis.es/~azcola/orienta.html

Conceptes bàsics de fotogeologia. Font: UAM (castellà).
http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/casado/Foto_aerea/prac9.htm


Diccionaris i Glossaris “on line”
( ^ index ^)

Terminologia geològica. Autor: Josep Verd (català).
http://personal.redestb.es/josepverd/terminologia_geologica.htm

Glossari dels agents geològics externs. Autor: J. Giner (català).
http://www.xtec.es/~jginer/projecte/glossari.html

Diccionari de Geologia. Autor: Francesc Murgadas (català).
http://www.xtec.es/centres/a8031711/depcn/diccgeo1.htm

Glossari hidrològic internacional UNESCO (castellà).
http://webworld.unesco.org/water/ihp/db/glossary/glu/indexes.htm

Glossari geològic. Font: Centre de recursos per a l'estudiant (GeologyLink) de Houghton Mifflin (anglès).
http://college.hmco.com/geology/resources/geologylink/glossary.html

Glossari de prospecció petrolífera. Autor: Schlumberger (anglès).
http://www.glossary.oilfield.slb.com/Default.cfm

Vocabulari de terminologia de muntanya. Font: G.A.E.M. (català).
http://www.espanet.plus.com/rusadir/vocata.htm

Diccionaris i Terminologia sobre el Carst i Espeleologia. Font: AER (castellà, anglès).
http://www.ramales.com/varios/dicciona/dicciona.htm

Diccionari de mineria i de geologia. Font: Minería-Ecuador (castellà).
http://www.mineriaecuador.com/SSM/_themes/dinage/diccionario

Edafologia ( ^ index ^)

Curs “on line” d'Edafologia. Font: Universidad de Granada (castellà).
http://edafologia.ugr.es

Edafologia: formació i classificació dels sòls. Font: USDA (anglès).
http://soils.usda.gov/

La ciència del sòl: pàgina educativa. Font: NASA (anglès).
http://ltpwww.gsfc.nasa.gov/globe/index.htm

Geologia de Catalunya (generalitats) ( ^ index ^)

Introducció a la geologia de Catalunya. Unitats estructurals i geològiques de Catalunya. Font: CEDEC (català).
http://www.xtec.es/cdec/protocols/81.htm

Les grans unitats geològiques de Catalunya. Autor: A. Teixell (català).
http://einstein.uab.es/c_geotectonica/A23822/geologiaCat.html

Zonació sismotectònica de Catalunya. Font: Gencat, ICC (català).
http://www.icc.es/sismes/catala/atles/ztec/ztec.html

Notes elementals sobre la formació, relleu i constitució geològica de Catalunya. Font: ICE (català).
http://www.xtec.es/~nlinan/geomorfo/index.htm

Geologia de Catalunya (nivell Batxillerat). Font: ICE (català).
http://www.xtec.es/iesguissona/inici/projecte/geologia.htm

Patrimoni geològic de Catalunya. Espais d’Interès Geològic de Catalunya. Font: Gencat, Dep. Medi Ambient.
http://www.gencat.net/mediamb/pn/2geotops.htm


Geologia de Catalunya (Pirineu i altres unitats)
( ^ index ^)

Geologia dels Pirineus. Font: GGAC-ub (anglès).
http://www.ub.es/ggac/research/piris/piris.htm

Seccions sobre la estructura dels Pirineus. Autor: W.P. Schellart (anglés).
http://www.virtualexplorer.com.au/2002R/Rosenbaum/Schellart/schellart.pdf

La Formació dels Pirineus pas a pas (aplicació animada del projecte ECORS-Pirineus). Font: Gencat, aplicacions informàtiques. Autors: A. Martínez i J.A. Van Eeckhout (català).
http://www.xtec.es/recursos/socials/treball/pirineus.htm
http://www.xtec.es/cgi/programari_educatiu?REG=formpiri

Bibliografia seleccionada dels Pirineus catalans. Autor: Ian West, Southampton University (anglès).
http://www.soton.ac.uk/~imw/pyrenbib.htm

Geologia i formació del Pedraforca. Font: Gencat, dept. Medi Ambient (català).
http://www.parcsdecatalunya.net/pedraforca/cppedraforca00.htm

Geologia ambiental de la Depressió de la Selva. Autor: M. Vehi (UAB), català.
http://www.tdcat.cesca.es/TDCat-0321102-144158/

Geologia de la comarca del Bages. Font: ICHN (català).
http://www.iec.es/institucio/societats/ICHistoriaNatural/Bages/geologia/geologia.htm

Geologia Estructural ( ^ index ^)

Apunts de Geologia Estructural i Dinàmica Global. Enllaços. Autor: J.R. Martínez Catalán – G. Gutiérrez Alonso (Universidad de Salamanca) (castellà).
http://web.usal.es/~gabi/apuntes.html


Geologia Hispànica (altres comunitats)
( ^ index ^)

Geologia de Galícia.
http://www.terra.es/personal2/rocasgalicia/

Geologia de l’Aragó.
http://www.aragoneria.com/natural/geologia/index.htm

Geologia Ibèrica (bibliografia). Font: UAB, CSIC.
http://www.bib.ub.es/bigpi/bigpi.htm

Geomorfologia ( ^ index ^)

Processos i agents geològics externs. Font: Josep Giner (català).
http://www.xtec.es/~jginer/projecte/agent.htm

Introducció a la Geomorfologia. Tota mena de processos externs. Font: Okanagan University College (anglès).
http://www.geog.ouc.bc.ca/physgeog/contents/chapter11.html

Processos de meteorització. Font: Telépolis (castellà).
http://club.telepolis.com/geografo/geomorfologia/meteoro.htm

Meteorització i nocions elementals de sòls. Font: N.S.G. (Univ. Uakron, anglès).
http://enterprise.cc.uakron.edu/geology/natscigeo/Lectures/weath/weath.htm

Glaciars i glaciarisme (anglès).
http://www.glacier.rice.edu/


Hidrologia, Hidrogeologia
( ^ index ^)

Apunts d'Hidrogeologia, Hidrologia, Hidroquímica. Conceptes fonamentals. Autor: J. Sánchez San Román, Univ. Salamanca (castellà).
http://web.usal.es/~javisan/hidro/temas.htm

El cicle integral de l’aigua. Gestió ambiental de l’aigua. Font: Agència Catalana de l’Aigua (català).
http://mediambient.gencat.net/aca/ca/inici.jsp

Hidrologia fluvial. Font: Yahoo Encyclopédie (francès).
http://fr.encyclopedia.yahoo.com/articles/cl/cl_1858_p0.html

Qualitat de l’aigua. Analítiques. Font: Univ. de Atacama (castellà).
http://plata.uda.cl/minas/apuntes/Geologia/hidrogeol/03002analisis.html


Instituts de Geologia i Ciències de la Terra
( ^ index ^)

Institut Cartogràfic de Catalunya. Generalitat de Catalunya (català).
http://www.icc.es

Instituto Geológico y Minero de España (castellà).
http://www.igme.es

The Geological Society of America.
http://www.geosociety.org/pubs/

Servei Geològic dels Estats Units (US Geological Survey).
http://www.usgs.gov

Llistat de Serveis Geològics d’arreu del món, segons ordre alfabètic per països. Font: Geological Surveys of the World (anglès).
http://www.geoscience.org.za/construction/Surveys.html


Itineraris geològics ( ^ index ^)

Cingles de Bertí, El Figaró-Montmany. Autor: GEORACÓ (català).
http://pepcapde.webcindario.com/figaro/

Itinerari geològic ambiental per la Vall d’Àger i Conca de Tremp-Dellà. Autor: CDECT (català).
http://www.xtec.es/centres/c5006513/experiencies/itinerari/index.htm
 

Itinerari geològic i guia geològica del Pedraforca (versió PDF 1,7 Mb). Font: Albert Martínez Rius (geòleg consultor) i Dept. Medi Ambient Generalitat de Catalunya.
http://www.albertmartinez.com

Treball de camp a la Conca de Tremp. Font: Prof. R. Linares, UAB (català).
http://www.xtec.es/entitats/spcn/Tremp/tremp0.htm 

Itinerari geològic per la vallée d’Aspe. Font: GEOLVAL (francès).
http://perso.wanadoo.fr/patrick.lafargue/geolval/route.htm 

Itineraris geològics acompanyats. Font: AGEA Recursos (català).
http://www.aser.com/agea/itigeol.htm 

Una excursió geològica clàssica: Siccar Point (Scotland) (anglès).
http://www.glg.ed.ac.uk/courses/field/siccarpoint/intro.html 

Sortides de camp del Dept. Geol. de la James Madison University (anglès).
http://www.jmu.edu/geology/

Hartford Basin Long Island Geologists Field Trip June 27, 2002.
http://pbisotopes.ess.sunysb.edu/lig/Field_Trips/hartford-basin/

Mapes de carreteres, mobilitat i situació geogràfica ( ^ index ^)

Mapes de carreteres de Catalunya. Portal de la mobilitat. Font: Gencat, mobilitat.org (català).
http://www.mobilitat.net/cat/html/int_mapcar.htm

Mapes de carreteres de l’Estat espanyol: determinació d'itineraris. Font: CAMPSA.
http://www.campsa.es

Estat de carreteres. Font: TVC on line, Gencat (català).
http://www.tvc.es/carreteres/

Mapes dels Parcs Naturals de Catalunya. Itineraris pels parcs. Generalitat de Catalunya.
http://www.parcsdecatalunya.net

Mapes de Catalunya (tot tipus de temàtica). Tots els pobles de Catalunya. Font: Generalitat de Catalunya i altres (català).
http://www.xtec.es/~aguiu1/imatges/004/p1.htm

Tots els pobles de Catalunya (allotjaments, dades d’interès).
http://pieraedicions.com/totcatalunya.htm

Mineralogia, Mines i Mineria ( ^ index ^)

Servidor web de minerals d’Espanya. Font: Dept. Cristalografía y Mineralogía de la Univ. de Valladolid (castellà).
http://greco.fmc.cie.uva.es/ppal_ficha.asp

Descripció de minerals per nom, classe, imatge i altres. Font: Amethyst Galleries Inc. (anglès).
http://www.galleries.com

Base de dades sobre minerals (informació, descripció, definicions...).
http://webmineral.com

Guia interactiva de minerals i roques, amb fitxes, fotografies, glossaris... Font: E.T.S.I. de Montes, Univ. Politècnica de Madrid (castellà).
http://www.montes.upm.es/Dptos/DptoSilvopascicultura/Edafologia/guia/indice.html

Portal sobre Mineralogia, Mines i altres recursos. Font: A.M.Y.F. - BARITEL (Castellà).
http://www.amyp.org/Formularios/Links.asp

Guia d'identificació de minerals. Font: IES Pius Font i Quer de Manresa, Projecte < Mineralia > (Català).
http://www.xtec.es/~fmas/mine/index.htm

Paleontologia ( ^ index ^)

Reconeixement i classificació dels fossils més característics del registre sedimentari. Font : J.M. González (UAM) (castellà).
http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/casado/index2.htm

Museus catalans on s’exposen col.leccions paleontològiques. Associacions i Departaments universitaris on es gestiona la Paleontologia i el material paleontològic.
http://www.paleontologia-hispana.com/paleoguia/cataluna.htm

Recursos paleontològics recopilats per Paleontología Hispana © A.J. Molina.
http://www.paleontologia-hispana.com

Principals grups fòssils. Font: Fósil, Revista de Paleontología (Museo Nacional de Hist. Nat. de Santiago de Chile) (castellà).
http://www.fosil.cl/index2.html

Enllaços i recursos a internet de Paleobotànica. Font: Universitat de Wuerzburg (anglès).
http://www.uni-wuerzburg.de/mineralogie/palbot1.html

Col·lecció d’imatges de mol·luscs actuals del sudest asiàtic. Font: Charles J. Geerts (anglès).
http://shellimages.bravepages.com

Petrologia Ígnia i Metamòrfica ( ^ index ^)

Apunts de Magmatisme i Metamorfisme. Autor: J.M. González Casado (UAM) (castellà).
http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/casado/Tema4-2001.html

Roques ígnies: mineralogia i petrologia. Font: Webmaster (castellà).
http://www.todogeologia.com/article336.html

Roques ígnies: mineralogia, classificació, processos ignis, textures, fitxers de roques, fotografies i claus de classificació. Font: James Madison University (anglès).
http://csmres.jmu.edu/geollab/fichter/IgnRx/IgHome.html

Roques metamòrfiques: mineralogia, classificació, processos metamòrfics, fàcies, tipus de metamorfisme, fotografies, fitxes i claus de identificació. Font: James Madison University (anglès).
http://csmres.jmu.edu/geollab/fichter/MetaRx/index.html

El granit interactiu, imatges (Rob’s Granite Page). Autor: Robert M. Reed (Univ. of Texas at Austin) (anglès).
http://uts.cc.utexas.edu/~rmr/index.html


Petrologia Sedimentària
( ^ index ^)

Document "Del sedimiento arenoso a la roca" per A.Obrador i R.Estrada, Departament de Geologia de la UAB.
Sedroca.pdf

Roques sedimentàries: mineralogia, classificació, processos sedimentaris, textures, fitxers de roques, fotografies i claus de classificació. Font: James Madison University (anglès).
http://csmres.jmu.edu/geollab/fichter/SedRx/index.html


Recursos generals de temática geológica
( ^ index ^)

Recursos a Internet de Ciències de la Terra. Font: UB – Institut Jaume Almera (CSIC).
http://www.ija.csic.es/gt/biblio/recurs.htm

Geologia Física (web complementària de “Earth” de Tarbuck & Lutgens, Prenhall eds.) (anglès).
http://www.prenhall.com/tarbuck

Fonaments de Geografia Física. Autor: Michael J. Pidwirny, Dept. Geography Okanagan University College (anglès).
http://www.geog.ouc.bc.ca/physgeog

Web de Geologia del U.S. Geological Survey (anglès).
http://geology.usgs.gov/index.shtml

Parcs naturals USA i geologia. Font: U.S. Geological Survey & National Park Service (anglès).
http://www2.nature.nps.gov/grd/usgsnps/project/home.html

Apunts de Geologia. Font: “La Facu” (castellà).
http://www.lafacu.com/apuntes/geologia

Apunts de Geologia General. Font: Universidad de Atacama, Dep. de Minas (castellà).
http://plata.uda.cl/minas/apuntes/Geologia/geologiageneral/geogenap.html

Guia completa de Ciències de la Terra. Direcció: Andrew Alden (anglès).
http://geology.about.com/mbody.htm


Recursos gràfics i galeries fotogràfiques
( ^ index ^)

Relació de dibuixos i esquemes de geologia i meteorologia (català).
http://www.cienciesnaturals.com/grafic.html

Imatges de Ciències de la Terra (Earth Science Word Image Bank). Font: American Geological Institute (AGI).
http://www.earthscienceworld.org/imagebank/index.html

Galeria de fotos de paisatges geològics (anglès).
http://www.synaptic.bc.ca/gallery/geology.htm

Llibreria fotogràfica. Font: The Geological Society of London.
http://www.geolsoc.org.uk/template.cfm?name=piclibrary

Parcs Nacionals USA, amb galeries fotogràfiques. Font: Nacional Park Service.
http://www2.nature.nps.gov/grd/tour/index.htm

Galeria fotogràfica. Imatges geològiques. Font: Andrew Alden (anglès).
http://geology.about.com/library/bl/images/blimageindex.htm


Seguretat a les Sortides de Camp ( ^ index ^)

La seguretat en el transcurs de les activitats de camp: recomanacions generals (Code for Geological Fieldwork). Font : The Geological Society (anglès).
http://www.geolsoc.org.uk/template.cfm?name=fieldwork_code

El risc d’accident a les sortides de camp, perillositat, precaucions i pautes de comportament. Font : Ian West, School of Ocean Earth Science, Southampton University (anglès).
http://www.soton.ac.uk/~imw/safety.htm

Taula dels temps geològics ( ^ index ^)

Taula dels temps geològics de l'Institut Cartogràfic de Catalunya.
http://www.icc.es/cartogeol/taulatemps.html

Taula dels temps geològics. Font : Santiago Pastrana, geógrafo (castellà).
http://club.telepolis.com/geografo/general/ttgeologico.htm

Taula dels temps geològics de la Universitat Alaska Fairbanks (anglès).
http://www.uaf.edu/geology/reference/geo_time.html

Vulcanisme ( ^ index ^)

Vulcanisme (web completa del USGS) (anglés).
http://www.usgs.gov/themes/volcano.html

Vulcanisme italià.
http://www.geo.mtu.edu/~boris/ETNA_news.html

Informació sobre volcans “Volcano World”. Font: Univ. North Dakota (anglès).
http://volcano.und.edu/

Guia del vulcanisme. El vulcanisme a Catalunya. Zona Volcànica de la Garrotxa. Fitxes d’afloraments (català).
http://www.parcsdecatalunya.net/zvg/cpgarrotxa00.htm

Pàgina educativa sobre volcans i processos volcànics, patrocinada per la NASA. Autor: V. Camp, San Diego State University (anglès).
http://www.geology.sdsu.edu/how_volcanoes_work/TitlePage.html

Glossari de vulcanisme amb fotografíes. Font: USGS (anglès).
http://volcanoes.usgs.gov/Products/Pglossary/pglossary.html

Llistat de pàgines web més consultades sobre vulcanisme:
http://www.volcans.info
http://perso.club-internet.fr/rivierec/favorite.htm
http://www.volcanolive.com
http://www.geo.mtu.edu/volcanoes/


  Preparem la sortida